Privacystatement

Om u goede zorg te bieden worden uw gegevens, waaronder uw persoonsgegevens, verwerkt door Oogkliniek De Horsten en/of Rijnzicht Oogkliniek.

Voor Oogkliniek De Horsten en Rijnzicht Oogkliniek is een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels, zoals deze zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oogkliniek De Horsten en/of Rijnzicht Oogkliniek van u op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

 

Van wie verwerkt Oogkliniek De Horsten en Rijnzicht Oogkliniek persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben of die de website van Oogkliniek De Horsten en/of Rijnzicht Oogkliniek bezoeken kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer cliënten en patiënten, maar ook sollicitanten, leveranciers e.d.

Met welk doel verwerkt Oogkliniek De Horsten en/of Rijnzicht Oogkliniek uw persoonsgegevens?

Oogkliniek De Horsten en Rijnzicht Oogkliniek mogen enkel persoonsgegevens verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben.

De volgende doelen zijn daarmee verantwoord:

 • Om goede zorgverlening mogelijk te maken
 • Het uitvoeren van activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering
 • Het uitwisselen van informatie aan zorgaanbieders om de continuïteit, samenwerking en afstemming over uw zorg te waarborgen
 • Vanuit een wettelijke verplichting
 • Meten van behandelresultaten en ervaringen, hiervoor vragen wij u vooraf toestemming om mee te doen
 • Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden en verantwoording

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Oogkliniek De Horsten en Rijnzicht Oogkliniek verwerken uw gegevens  niet langer dan nodig is voor het leveren van goede medische zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan organisaties in een land buiten de Europese Unie.

Vertrouwelijk en veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treffen Oogkliniek De Horsten en Rijnzicht Oogkliniek passende technische en organisatorische maatregelen.

De systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn enkel toegankelijk voor medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Oogkliniek De Horsten en Rijnzicht Oogkliniek is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door Oogkliniek De Horsten en Rijnzicht Oogkliniek zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten.

Verstrekken van informatie over uw gegevens

Wanneer personen of instanties buiten de kliniek over uw gegevens willen beschikken, kan dat alleen wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming hebt gegeven. Ook wanneer een behandelaar in Oogkliniek De Horsten of Rijnzicht Oogkliniek gegevens uit een andere kliniek of ziekenhuis wil opvragen, heeft hij uw toestemming nodig.

Uw privacyrechten op een rijtje

Wanneer Oogkliniek De Horsten en Rijnzicht Oogkliniek persoonsgegevens van u verwerken, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten worden hieronder toegelicht.

 • Informatie over gegevensverwerking
  Wanneer u besluit uw medische zorg door ons uit te laten voeren wordt u door ons geïnformeerd over het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten rondom de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij informeren u indien wij bijzondere handelingen met uw persoonsgegevens gaan verrichten.
 • Recht op dataportabiliteit
  Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt en deze wilt ontvangen, heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.
 • Recht van inzage
  Bent u cliënt/patiënt van Oogkliniek De Horsten en/of Rijnzicht Oogkliniek en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’.
 • Recht op rectificatie en aanvulling
  Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.
  Wanneer wij het inhoudelijk niet eens zijn met de correctie, bieden wij u de mogelijkheid om een verklaring toe te voegen aan uw medisch dossier.
 • Recht op vergetelheid
  U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij uw verzoek inwilligen, zijn wij (mogelijk) niet langer in staat medisch verantwoorde zorg aan u te verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan wij uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
  U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde medische zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval eveneens op in een inactief archief.
 • Recht op beperking van verwerking
  Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Oogkliniek De Horsten en/of Rijnzicht Oogkliniek onrechtmatig is.
 • Recht op bezwaar
  U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Oogkliniek De Horsten en/of Rijnzicht Oogkliniek als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Rechten uitoefenen

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij vragen u zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Communicatie en marketing

Wij houden u graag op de hoogte van actueel en relevant nieuws en tips met betrekking tot oogzorg. Hiervoor sturen wij enkele malen per jaar een nieuwsbrief. Indien u deze niet wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven. Alleen het afmelden voor de nieuwsbrief houdt niet automatisch in dat uw gegevens uit onze overige systemen worden verwijderd.

Website en cookies

Voor meer informatie over uw privacy en het gebruik van cookies op onze website, verwijzen wij u naar De cookie pagina .

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u vragen of klachten heeft die u niet met Oogkliniek De Horsten en/of Rijnzicht Oogkliniek kunt of wilt bespreken, neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV  Den Haag

0900-2001201

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op:

Oogkliniek De Horsten en Rijnzicht Oogkliniek

Rijksstraatweg 324-B

2242 AB Wassenaar

 

Dit privacy statement is van toepassing op de webpagina’s van Oogkliniek De Horsten en Rijnzicht Oogkliniek. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.