Kwaliteit


Missie  Oogkliniek De Horsten is een deskundige en kleinschalige oogkliniek. Op persoonlijke wijze behandelen de ervaren specialisten oogklachten. Wij helpen patiënten snel en met aandacht voor hun persoonlijke wensen. Bij Oogkliniek De Horsten staat de patiënt centraal.

Visie   Wij spelen in op landelijke ontwikkelingen in de zorg door naast de reguliere ziekenhuispraktijken een breed gedragen, zelfstandig functionerend, met omgeving samenwerkend, kwalitatief hoogstaand centrum voor oogheelkundige zorg en -chirurgie neer te zetten.

Algemeen kwaliteitsbeleid:

Oogkliniek De Horsten vindt het belangrijk om de diagnostiek en de meeste behandelingen vanuit een eigen locatie aan te bieden, omdat er op deze manier meer eigen verantwoordelijkheid is voor het beleid en kwaliteit. In de eigen locatie kan er beter toezicht gehouden worden op de kwaliteit en het beleid. Het kwaliteitsbeleid is ingericht conform de eisen van de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Daarnaast werkt men volgens de richtlijnen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste kwaliteitsindicatoren:

1. Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)/ Prestatie-indicatoren

In elke sector werken verzekeraars, zorgaanbieders, patiënten- gehandicapten- en ouderenorganisaties en de IGZ samen om de kwaliteit van de gezondheidszorg transparant te maken. Doel is dat er in iedere sector een breed gedragen set openbaar gepubliceerde informatie over kwaliteit van de geleverde zorg wordt vastgesteld. Het programma Zichtbare Zorg (ZiZo) ondersteunt de sectoren en zet zich in dat de gepubliceerde informatie valide, betrouwbaar en vergelijkbaar is. De inspectie gebruikt (een deel van) deze kwaliteitsindicatoren om informatie te verzamelen voor haar toezichthoudende taak.

Conclusies en resultaat prestatie-indicatoren 2017 Oogkliniek De Horsten:

 1. Bij staaroperaties: 0 % infectie postoperatief
 2. Er werden geen klachten bij de klachtencommissie geregistreerd
 3. Voldoen aan klanttevredenheidsonderzoek

image_preview

2. Kwaliteitsindicatoren (Euroquo) 2017:

Resultaten: Alle indicatoren zijn beter dan/ boven benchmark

3. ZKN en Veiligheids Management Systeem (VMS)

De ZKN is de branchevereniging van Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s) en privé-klinieken. Zij heeft een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat het gehele functioneren van klinieken beoordeelt en na goedkeuring certificeert. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medische personeel worden ook de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, klanttevredenheid en de afhandeling van wachttijden getoetst.

Voor de patiënt en de medische specialist geeft dit keurmerk inzicht of aan de eisen is voldaan. Deze strikte kwaliteitseisen zijn in samenspraak met de Inspectie voor de Gezondheidszorg vastgesteld. Lloyds Register LRQA borgt als onafhankelijke instituut het certificeringsproces. Zie voor details over het ZKN keurmerk http://www.zkn.nl/consumenten/over-zkn/zkn-keurmerk. Meest recente opvolgings/uitbreidingsaudit was op 28 juni 2018.

Aan de zorgprocessen in Oogkliniek De Horsten zijn risico’s voor patiënten verbonden. Wij zien het als onze verplichting om de zorgprocessen continu te monitoren en waar nodig aan te passen, zodat de veiligheid optimaal blijft. Hierbij hebben wij niet alleen oog voor de risico’s voor de patiënt, maar richten wij ons ook op mogelijke schade voor medewerkers, het imago en financiën. Daar wij al werkten in een open cultuur met ruimte voor meldingen, analyse  en verbeteringen hebben we de implementatie met veel plezier verricht. Aan patiënten wordt middels het klanttevredenheidsonderzoek en melding binnen de kliniek op actieve manier gevraagd aan de veiligheidszorg deel te nemen. In 2014 werd gestart met de zogenoemde Patient Related Outcome Measures (PROMS).

4. Klanttevredenheidsonderzoek

Oogkliniek De Horsten streeft naar een zeer hoge kwaliteit van behandelen. Het is daarbij belangrijk te horen wat de patiënt vindt van de zorgverlening die zij bij Oogkliniek De Horsten ondergaan. Dit meten wij met het Patiëntervaringsonderzoek de KliniekenMonitor. Dit onderzoek voldoet aan alle eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en van het ZKN Keurmerk. Op eenduidige en wetenschappelijk verantwoorde wijze wordt patiëntervaringsonderzoek verricht. Hierbij ontstaat een uitgebreide landelijke benchmark. Jaarlijks wordt een rapport over de uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek opgesteld. Tussentijdse bijzonderheden worden gefilterd waarna zo nodig actie wordt  ondernomen.

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek (2017):  Het Patiëntervaringsonderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door Bosgra Onderzoek. Er werd een steekproef gehouden waarbij de respons een representatief beeld gaf van de populatie patiënten. Het rapportcijfer voor de totaalindruk van de kliniek ligt met een 8.4 boven de landelijke Benchmark KliniekenMonitor Oogheelkunde (8,3). De patiënten zijn dus bijzonder tevreden. Dit blijkt ook uit de Net Promotor Score: deze is maar liefst 55. Dit is een hoog percentage. Een dergelijk hoge Net Promotor Score betekent dat patiënten Oogkliniek De Horsten graag aanbevelen bij vrienden/familie.

In onderstaand overzicht staan een aantal van de in het onderzoek genoemde onderwerpen met daarachter de aan Oogkliniek De Horsten gegeven gemiddelde tevredenheidscijfers.

 • Informatievoorziening voorafgaand aan de behandeling (cijfer: 7.9)
 • Bejegening door de behandelaar (cijfer: 8,4)
 • Behandeling (cijfer 8,4)
 • Nazorg (cijfer: 8,1)

Totaal indruk van Oogkliniek De Horsten cijfer 8.4 (Benchmark KliniekenMonitor: 8,3)

Enkele quotes uit het onderzoek: “Er wordt gelijk gekeken wat het kan zijn en direct behandeld.” “Men is correct en duidelijk! Goed berijdbaar en genoeg parkeermogelijkheden.” “Zeer professioneel opgezette organisatie met een snel behandelingstraject.”

Ook op de Zorgkaart Nederland vinden we deze positieve reacties terug, zie daar.

5. Zichtbare Zorg (Zizo)

Resultaten ZiZo 2017 Oogkliniek De Horsten:

 1. Bij staaroperaties: 0 % kapsel ruptuur
 2. Eerste contact met patiënt: met oogarts en optometrist
 3. Bij staaroperaties: alle soorten lenzen worden geplaatst: multifocaal en astigmatisme
 4. Bij staaroperaties: soorten verdoving: lokaal, parabulbair en druppelverdoving.
 5. Bij staaroperaties: 100% van de cataract patiënten wordt pre-op door oogarts gezien
 6. Bij staaroperaties: angstige patiënten kunnen sedativa krijgen
 7. Bij staaroperaties: patiënten krijgen geschreven informatie
 8. Bij staaroperaties: er is een zorgpad cataract

 

6. NOG visitatie

De Kwaliteitsvisitatie door het NOG werd op 26 juni 2015 verricht. Het visitatierapport is in aanwezig in de Kliniek.

7. Beste Klinieken Elsevier 2017

Oogkliniek De Horsten werd als beste beoordeeld in de Elsevier Beste Klinieken test 2017!

Elsevier heeft in kaart gebracht hoe goed zelfstandige klinieken hun werk doen. De klinieken in dit onderzoek zijn beoordeeld op 66 indicatoren die de veiligheid van de patiënten betreffen. Die indicatoren vallen uiteen in drie categorieën:

 1. de kwaliteit van de organisatie
 2. het uitvoeren van behandelingen volgens protocollen en afspraken
 3. voorwaarden voor een optimaal resultaat bij de patiënt

Oogkliniek De Horsten heeft in dit onderzoek het hoogst mogelijke eindoordeel behaald.

Wat het Elsevier-onderzoek oplevert is een meting die aangeeft in hoeverre zelfstandige klinieken de veiligheid van patiënten kunnen waarborgen én daarover willen rapporteren. Elsevier heeft 217 klinieken beoordeeld. Oogkliniek De Horsten is in dit onderzoek vergeleken met andere klinieken die staaroperaties uitvoeren.

8. Klachtencommissie

Er zijn bij de externe klachtencommissie en bij de geschillencommissie in 2017 geen klachten binnen gekomen.

9. Sleutelnet

Oogkliniek De Horsten is aangesloten bij Sleutelnet. Sleutelnet heeft tot doel het in stand houden, uitbreiden en doorontwikkelen van elektronische zorgcommunicatie in de regio.